Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Klub Sportowy „Orzeł” Łódź zwane dalej Klubem działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm./, ustawy o kulturze fizycznej z 18.01.1996 r. /Dz. U. Nr 25. poz. 137 z późn. zm./ oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Klub jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 3

 1. Nazwa Klubu jest prawnie zastrzeżona.
 2. Klub posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Łódź.
 2. Klub może działać poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, nie naruszając miejscowych przepisów.
 3. Klub może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach klubu.

§ 5

 1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków, także wówczas gdy są pracownikami Klubu.
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej Klubu jest działalność sklasyfikowana wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jako:
 4. 74.40.Z – Reklama 92.61.Z – Działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych 92.62.Z – Działalność związana ze sportem, pozostała 92.72.Z – Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana 93.04.Z – Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej

§ 6

Klub może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 7

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 8

Celem Klubu jest w szczególności:

 1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.
 2. Prowadzenie działalności wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży.
 3. Krzewienie zasad współżycia w przyjaźni i wzajemnym poszanowaniu.
 4. Kształtowanie sportowego stylu życia.
 5. Aktywizowanie członków w uprawianiu sportu i rekreacji.

§ 9

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami klubu
 2. Współdziałanie z łódzkimi szkołami w zakresie zapewnienia młodzieży i dzieciom warunków do uprawiania sportu i odbywania zajęć wychowania fizycznego.
 3. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
 4. Uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej.
 5. Organizowanie kursów szkoleniowych, wystaw, pokazów, odczytów i seminariów.
 6. Prowadzenie działalności wydawniczej i fonograficznej.
 7. Współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu.
 8. Występowanie z wnioskami i postulatami do władz sportowych w sprawach objętych statutową działalnością Klubu.
 9. Organizowanie różnych form samopomocy koleżeńskiej.
 10. Współpracę z innymi organizacjami sportowymi polskimi i zagranicznymi.
 11. Udział w przedsięwzięciach na rzecz propagowania sportu i rekreacji.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Klubu.

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Członek zwyczajny
 2. Członek wspierający
 3. Członek honorowy

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być:
  1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych;
  2. małoletni w wieku 16 – 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  3. małoletni poniżej 16 roku życia – za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu;
  4. cudzoziemiec stale zameldowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Każdy kandydat na członka zwyczajnego Klubu podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu, które przeprowadza Zarząd.
 3. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Klubu decyduje Zarząd w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji i oświadczenia kandydata.
 4. Od negatywnego stanowiska Zarządu w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Klubu zainteresowanemu przysługuje prawo zaskarżenia tej uchwały do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od jej doręczenia.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Klubu, która zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 14

O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd Klubu na wniosek ubiegającej się o to osoby.

§ 15

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła istotny wkład w rozwój idei Klubu lub w inny sposób zasłużyła się dla Klubu.

§ 16

Nadanie godności członka honorowego Klubu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu.

§ 17

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybranym do władz Klubu /czynne i bierne prawo wyborcze/ z wyjątkiem osób fizycznych poniżej 16 lat Uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych, zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach organizowanych przez władze Klubu.
 2. Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu.
 3. Noszenia odznaki organizacyjnej oraz posiadania legitymacji członkowskiej.
 4. Zaskarżania uchwał lub orzeczeń Klubu w sprawach członkowskich. Właściwą władzą do rozpatrzenia odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, która tę decyzję wydała.
 5. Zgłaszania wniosków, opinii, postulatów pod adresem władz Klubu.
 6. Współdecydowania o programie działania Klubu, poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał.

§ 18

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. Aktywnego uczestnictwa w pracach Klubu oraz propagowania jego celów i programu.
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.
 3. Stałego podnoszenia poziomu sportowego.
 4. Udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub lub takich, w których Klub bierze udział.
 5. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 19

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada wszystkie prawa określone w § 17.
 2. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania uchwał i regulaminów Klubu.

§ 20

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
 2. Skreślenia z listy członków z powodu zalegania, w okresie dłuższym niż 3 miesiące, z opłatą składek członkowskich.
 3. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich na podstawie uchwał Zarządu w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień statutowych i uchwał.
 4. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Klubu.
 5. Wykluczenie z Klubu na skutek decyzji Zarządu następuje w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów, działania na szkodę Klubu lub pozbawienia członka Klubu praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
 6. Od decyzji Zarządu w przedmiocie wykluczenia lub zawieszenia przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 14 dni od doręczenia mu decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu.
 7. Pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała.
 8. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną.

§ 21

 1. Postępowanie w zakresie wykreślenia lub wykluczenia członka oraz zasady jego ponownego przyjęcia w poczet Klubu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
 2. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Klubie, Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Klubu.
 3. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
 4. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia o ukaraniu.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 22

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Inne Komisje powołane przez Walne Zebranie Członków dla określonych spraw Klubu.

§ 23

 1. W przypadku gdy liczba członków Klubu przekroczy 300 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na dziesięciu członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
 2. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 24

 1. Kadencja wszystkich władz Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od podjętej uchwały, bezwzględną większością głosów, w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. W przypadku braku kworum wybory odbywają się w drugim terminie w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu, bezwzględną większością głosów, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwały władz Klubu o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 25

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć połowy członków pochodzących z wyborów.
 2. Uzupełnianie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy, zwykłą większością głosów.

Walne Zebranie Członków

§ 26

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 2. W walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
  1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków
  2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 27

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w §24 pkt. 1.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej
  3. na umotywowane żądanie co najmniej 50 członków zwyczajnych
 7. W przypadkach określonych w pkt. 6 b i c Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołanie nie później niż w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania Zarządowi z zachowaniem postanowień § 26 pkt. 3.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. określenie głównych kierunków działania i celów Klubu;
 2. uchwalenie Statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby;
 3. uchwalenie regulaminów władz Klubu;
 4. wybór i odwoływanie członków władz Klubu;
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu;
 6. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władze;
 7. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu;
 8. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
 9. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
 10. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Klubu;
 11. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;
 12. powoływanie Komisji do załatwiania określonych spraw;
 13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd

§ 29

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z od 5 do 07 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Wiceprezesa ds. Sportu, Sekretarza i Skarbnika wybieranych uchwałą Zarządu podjętą na pierwszym zebraniu, z tym że w skład Zarządu mogą wchodzić tylko osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. O liczbie osób w Zarządzie decyduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.
 4. Prezes Klubu kieruje pracami Zarządu. W razie ustąpienia Prezesa w czasie kadencji Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa spośród Członków Zarządu, który pełni funkcję do czasu najbliższego Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Członków.
 5. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
 7. Zarząd do prowadzenia spraw Klubu może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

§ 30

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu - w tym Prezesa.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego przez Prezesa Członka Zarządu.

§ 31

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja programu celów Klubu oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. Określenie szczegółowych kierunków działania.
 3. Ustalanie budżetu i preliminarzy.
 4. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz ulg i zwolnień od ich płacenia.
 5. Sprawowanie Zarządu nad majątkiem Klubu.
 6. Uchwalanie regulaminów przewidywanych w Statucie.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
 8. Powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań.
 9. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 10. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich /przyjmowanie, skreślanie/.
 12. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
 13. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Klubu.
 14. Opracowywanie i składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 15. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów.

Komisja Rewizyjna

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz Sekretarza.

§ 33

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Klubu.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonej kontroli i lustracji.
 3. Prawo żądania zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu.
 4. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania takiego zebrania przez Zarząd w terminie zgodnym ze statutem.
 5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Klubu.
 6. Składanie sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 34

 1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 35

W przypadkach określonych w § 33 pkt. 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 36

 1. W przypadku ustąpienia Członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
 2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć połowy liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozstrzyganie sporów

§ 37

 1. Rozstrzyganie sporów między członkami Klubu należy do kompetencji Zarządu.
 2. Członek Klubu nie może zostać ukarany po upływie roku od powzięcia przez Zarząd wiadomości o dopuszczeniu się przez niego naruszenia statutu lub uchwał władz Klubu.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 38

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 39

 1. Źródłami powstania majątku Klubu są:
  1. opłaty wpisowe i składki członkowskie;
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Klubu;
  3. dotacje;
  4. dywidendy należne Stowarzyszeniu w spółkach kapitałowych, darowizny, zapisy, spadki;
  5. korzyści z ofiarności publicznej;
  6. wpływy z działalności statutowej;
  7. środki przekazane z instytucji społecznych, organizacji młodzieżowych innych stowarzyszeń i związków sportowych.
  8. dochody z działalności gospodarczej
 2. Klub może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
 3. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 39a

 1. Inne akty wewnętrzne – zabrania się
  1. udzielenia pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 40

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga – w I terminie kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w przypadku braku kworum – w II terminie zwołanym 30 minut później, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 osób, bez względu na liczbę osób obecnych i uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłączne wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia o terminie Zebrania należy dołączyć projekty stosownych uchwał.
 3. Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
 5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Klubu nie uregulowanych w statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm./ oraz Ustawa o Kulturze Fizycznej.

Rozdział VII

Przepisy przejściowe

§ 41

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego.

Reklama

FA Orzeł Łódź Plakat nabór 2019

Ostatnio dodane

 • Przekaż 1% podatku na rzecz KS Orzeł Łódź!

  Rozliczasz PIT? Zastanawiasz się gdzie przekazać 1% podatku? Przekaż go na nasz klub! Wspomożesz dzięki temu rozwój naszych zawodników, którzy regularnie trenują w naszym klubie.   Osoby, które zechcą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz KS Orzeł Łódź, proszone są o wpisanie w...

 • Informacja o walnym zebraniu członków klubu.

  W dniu 26.02.2021 odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków Klubu Sportowego Orzeł Łódź. I termin - godzina 15:30 II termin - godzina 16:00 Miejsce zebrania: Łódź, ul. 6 sierpnia 69 - Hala sportowa Uniwersytetu Medycznego. Zapraszamy.

 • Oficjalna Współpraca z AZS UMED Łódź!

  Cóż za news! Podjęliśmy oficjalną współpracę z AZS UMED Łódź. Wierzymy. że dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń, wiedzy i wspólnej pracy wytworzymy efekt synergii, który umożliwi obu stronom dalszy, przyspieszony rozwój.     "Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to...

Polecamy

lzpn
PolskiZwiązekPiłkiNożnej
tymbark
lnp-alior-1

Nasi Partnerzy

 • lodzkie_partner

kier